Sportland Hasselt, gevestigd aan de Industrieweg 42 8061 RB Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:

 

Sportland Hasselt

Industrieweg 42

8061 RB Hasselt

Telefoonnummer: 038 – 230 31 31

Website: www.sportlandhasselt.nl

 

 

1. Persoonsgegevens

 

Sportland Hasselt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld het aanvragen van informatie over diensten en/of abonnementen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app.

 

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Sportland Hasselt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Pasfoto;

- Gezondheid (in zoverre noodzakelijk om tot een goed en veilig beweeg- en/of voedingsadvies te komen);

- Biometrische gegevens (lengte, gewicht);

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@sportlandhasselt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Waarvoor gebruiken wij u persoonsgegevens.

Sportland Hasselt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of acties;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.

 

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

 

Sportland Hasselt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een medewerker van Sportland Hasselt tussen zit.

 

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Sportland Hasselt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een lidmaatschap van Sportland Hasselt heeft, dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

 

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

 

Sportland Hasselt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportland Hasselt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. Cookies

 

De website van Sportland Hasselt gebruikt geen cookies of webbeacons, maar kan functionele cookies gebruiken om diverse data op te slaan, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van het online contactformulier. Als dit voor u problematisch is, kan deze functionaliteit in vrijwel elke browser uitgeschakeld worden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of webbased software gebruik maakt.

Webbeacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere webprogrammeercode die kunnen worden opgenomen in de website en één van onze e-mailberichten.

 

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportland Hasselt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@sportlandhasselt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sportland Hasselt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 

 

9. Bescherming persoonsgegevens

 

Sportland Hasselt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met één van onze medewerkers bij de balie of via administratie@sportlandhasselt.nl.

 

 

 

 

 

X

CLOSE

PRIVACY VERKLARING

COPYRIGHT © SPORTLAND, 2016 | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

WEBDESIGN OUTOFORDINARY.NL | FOTOGRAFIE PUURROBERT.NL